Росс Ив Инженеринг

Проект по ОП „Иновации и Конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

           

РОСС ИВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-0592-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

в изпълнение на процедура  BG16RFOP002-2.089 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020

Основната цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал на РОСС ИВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очакваните резултати от подкрепата се изразяват в постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия и стабилност на работни места.

Периодът на изпълнение е 11.08.2021 г. - 11.11.2021 г.

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е 50 000,00 лева, от които 50 000,00 лева европейско финансиране.


Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.